Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Statistikk

Hva betyr Statistikk? Statistikk betyr;

Statistikk (av nyere latin statisticum collegium, «statsråd» og italienske statista ,«statman» eller «politiker») er vitskapen om innsamling, organisering, analyse og tolking av data. Statistisk teori kan reknast som ei grein av matematikken. Målet med statistikkfaget er å dra ut informasjon frå tilgjengelege data: på sett å vis å redusera mange tal (data) til få, meir forståelege tal. Det som gjeld eller kan skildrast av statistikk vert kalla statistisk.

Statistikkfaget heng tett saman med sannsynsrekning, men det er viktige skilnader. I sannsynsrekninga startar ein med å vita korleis visse eigenskapar fordeler seg i heile populasjonen, og brukar denne kunnskapen til å seia noko kvalifisert om korleis det er sannsynleg at eigenskapane fordeler seg i eit mindre utval frå populasjonen. Innan statistikken byrjar ein gjerne i andre enden: me har kunnskapar om eit utval og nyttar denne kunnskapen til å seia noko kvalifisert om heile populasjonen. Med andre ord kan ein seia at ein deduserer innan sannsynsrekninga medan ein induserer innan statistikken.

Eksempler på bruk

Statistikk er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Statistikk er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Statistikk har sitt opphav fra , og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Statistikk har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside