Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Prokura

Hva betyr Prokura? Prokura betyr;

Prokura (fra latin pro, «for» og cura, «omsorg») er den fullmakt som en eller flere personer har fra en forretningsmann eller et selskap til å inngå avtaler i hans/selskapets navn. En person som er meddelt prokura kalles for en prokurist. Prokuristen kan som utgangspunkt «opptre på vegne av foretaket i alt som hører til driften av dette» (prokuraloven § 1). Unntak gjelder imidlertid for overdragelse og beheftelse (f.eks. pantsettelse) av fast eiendom og løsøre som kan registreres i skipsregisteret og luftfartsregisteret (mest praktisk skip eller fly). Dette krever særskilt fullmakt.

Å meddele for eksempel daglig leder i et selskap prokura, er en praktisk ordning som gjør det mulig å foreta beslutninger i foretaket uten forutgående styrebehandling.

Prokura kan meddeles til flere personer, slik at den kan brukes i fellesskap, eller hver for seg. Dette skal i så fall angis ved meddelelsen.

Dersom virksomheten gjelder et registrert foretak, skal det, sammen med registreringen, i følge Lov om registrering av foretak av 21-06-1985, alltid fremgå «Hvem som representerer selskapet utad og tegner dets firma».

Eksempler på bruk

Prokura er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Prokura er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Prokura har sitt opphav fra og er oppført med følgende relaterte stikkord; , . Prokura har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside